นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลตราด ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ

Read more