สพป.ตราด เข้ารับฟังการประชุมผ่านระบบทางไกล ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ” การรณรงค์เกี่ยวกับ COVID-19

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เผยแพร่องค์ความรู้และการรณรงค์เกี่ยวกับ COVID-19 ร่วงกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการสร้างการรับรู้การสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้และการรณรงค์เกี่ยวกับ COVID-19 ให้กว้างมากขึ้น ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด