หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ITA-ข้อ-O27-ระเบียบ-หลักเกณฑ์-การสรรหา-คัดเลือก-1

ITA-ข้อ-O27-ระเบียบ-หลักเกณฑ์-การสรรหา-คัดเลือก-2

ITA-ข้อ-O27-ระเบียบ-หลักเกณฑ์-การสรรหา-คัดเลือก-3

ITA-ข้อ-O27-ระเบียบ-หลักเกณฑ์-การสรรหา-คัดเลือก-4

ITA-ข้อ-O27-ระเบียบ-หลักเกณฑ์-การสรรหา-คัดเลือก-5

ITA-ข้อ-O27-ระเบียบ-หลักเกณฑ์-การสรรหา-คัดเลือก-6

O27