กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

บุคคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชื่อ – นามสกุลตำแหน่ง
นางสาวสายสุนีย์ พลขันธ์นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางวิไลวรรณ ไวทยะชัยวัฒน์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวชลพษร ลัดดาโชติเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวเสาวลักษณ์ สุทธิกุลเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวกันย์สินี เจนจบเขตต์เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสวรรยา งามฉวีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (อัตราจ้าง)
นางสาวสโรชา แสงภู่ เจ้าหน้าที่การเงิน (อัตราจ้าง)
นางสาวชญาณิศวร์ พาณิชกุลเศรษฐ์เจ้าหน้าที่ธุรการ (อัตราจ้าง)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
(ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
(ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
(ง) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์
(จ) ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลดเอกสาร