สพป.ตราด ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่ออนไลน์ (ITA Online) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยมี นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธาน

สพป.ตราด เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อขัดเกลาจิตใจ เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน สร้างข้าราชการโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุจริต ได้รับเกียรติจาก นางสาวธนิดา มุกดาเพชรรัตน์ เจ้าหนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ เป็นผู้บรรยาย

สพป.ตราด เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อขัดเกลาจิตใจ เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม สร้างข้าราชการโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุจริต โดยได้รับเกียรติจาก พระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนฺทโร เป็นผู้แสดงธรรม

กิจกรรมโรงเรียน (EMIS)

ที่ตั้ง สพป.ตราด