ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผอ. สพป.ตราด รักษาราชการแทนผอ. สพป.ตราด เข้าร่วมการประเมินสถานศึกษาก่อนประถมศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประขำปี 2562 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 12 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่

ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผอ. สพป.ตราด รักษาราชการแทนผอ. สพป.ตราด มอบหมายให้ นายวิชชา ครุปิติ รองผอ. สพป.ตราด ให้เกียรติเป็นประธานแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อพิจาณาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผอ. สพป.ตราด รักษาราชการแทนผอ. สพป.ตราด มอบหมายให้ นายวิชชา ครุปิติ รองผอ. สพป.ตราด ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะทำงาน คณะทำงานตรวจเยี่ยม และคณะทำงานตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับศูนย์สอบ (รอบบ่าย )

ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผอ. สพป.ตราด รักษาราชการแทนผอ. สพป.ตราด ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะทำงาน คณะทำงานตรวจเยี่ยม และคณะทำงานตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับศูนย์สอบ (รอบเช้า )

ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผอ. สพป.ตราด รักษาราชการแทนผอ. สพป.ตราด ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมประจำเดือนของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ ชั้น 3 สพป.ตราด

กิจกรรมโรงเรียน (EMIS)

ที่ตั้ง สพป.ตราด